Privacy policy

Laatste update: 13/07/2021

Introductie

Dit privacybeleid beschrijft hoe Domino vzw informatie die u bij het gebruik van deze website verstrekt aan Domino vzw, gebruikt en beveiligt, en wat uw keuzes zijn. Domino vzw doet er alles aan om te garanderen dat uw privacy beschermd is. Als wij u bepaalde informatie zouden vragen aan de hand waarvan u tijdens het gebruik van deze website geïdentificeerd zou kunnen worden, dan kunt u er zeker van zijn dat die informatie alleen overeenkomstig deze privacyverklaring zal worden gebruikt.

Wanneer we het in dit beleid over ‘Domino vzw’, ‘wij/we’, ‘onze’ of ‘ons’ hebben, bedoelen we hiermee DOMINO VZW, met maatschappelijke zetel te Tichelrei 1, 9000 Gent, België en ondernemingsnummer BE0407 693 770, verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking van uw persoonlijke gegevens via deze website. Domino vzw kan dit beleid op geregelde tijdstippen wijzigen door deze pagina bij te werken. Bekijk deze pagina geregeld opnieuw om zeker te zijn dat u akkoord gaat met eventuele wijzigingen. De verwerking van de persoonsgegevens op de website valt onder de Europese en Belgische wetgeving.

Inzameling en gebruik van persoonlijke gegevens

Informatie die u ons bezorgt

Domino vzw verzamelt uitsluitend persoonlijke gegevens die nodig zijn om aan uw vraag te voldoen. Wij verkrijgen persoonlijke gegevens over u als u ervoor kiest deze te verstrekken. Via deze website kunt u meer specifiek de volgende zaken doorgeven:

Contactinformatie
Naam (titel, voor- en achternaam)
Telefoonnummer
Adresgegevens (Straat, nr, plaats)
E-mailadres
Opmerkingen (gericht aan contactpersonen)
Informatie over uw opleiding of tewerkstelling
Wanneer u reageert op een vacature die op onze website gepubliceerd is of wanneer u spontaan voor een functie solliciteert, wordt u gevraagd om uw curriculum vitae (cv) te uploaden.
Uw contactgegevens en informatie met betrekking tot uw opleiding of tewerkstelling kunnen verzameld en verwerkt worden wanneer u om een van de volgende redenen contact met ons opneemt:

U hebt via de pagina ‘Vacatures en solliciteren’ of via eender welke andere pagina op deze website een vraag gesteld of verzocht gecontacteerd te worden. In dat geval worden uw contactgegevens opgeslagen om uw vraag of verzoek te kunnen beantwoorden.
U hebt voor een bepaalde job gesolliciteerd. In dat geval worden uw contactgegevens, curriculum vitae (cv) en motivatiebrief opgeslagenzodat uw sollicitatie verder kan worden verwerkt
Uw persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor u ons deze persoonlijke gegevens hebt bezorgd, tenzij wij van u de toestemming krijgen, of tenzij dit vereist of toegestaan is door de wet, professionele normen of kwaliteitsregels, of indien deze persoonlijke gegevens nodig zijn om de dienstverlening te optimaliseren of om u op de hoogte te brengen van andere mogelijke diensten die Domino vzw u kan aanbieden. Als u ons bijvoorbeeld een curriculum vitae (cv) bezorgt om online te solliciteren naar een betrekking bij Domino vzw, zullen wij de verstrekte informatie alleen gebruiken om u aan openstaande functies bij Domino vzw te linken.

Domino vzw verzamelt uitsluitend gevoelige persoonsgegevens wanneer u ons deze informatie vrijwillig verstrekt of indien deze informatie verzameld moet of mag worden volgens de wetgeving of de professionele normen. ‘Gevoelige persoonsgegevens’ omvat persoonsgegevens over iemands ras, etniciteit, politieke overtuiging, vakbondslidmaatschap, godsdienstige of gelijkaardige overtuigingen, fysieke of mentale gezondheid, seksuele voorkeur of strafblad. Wees oordeelkundig bij het verstrekken van gevoelige persoonsgegevens aan Domino vzw en verstrek in het algemeen enkel gevoelige persoonsgegevens aan Domino vzw als u ermee instemt dat Domino vzw die informatie gebruikt voor zijn legitieme doelstellingen en als u ermee instemt dat die informatie aan Domino vzw wordt overgedragen en wordt opgeslagen. Als u zich afvraagt of het verstrekken van gevoelige persoonsgegevens aan Domino vzw noodzakelijk of gepast is voor bepaalde doeleinden, kunt u contact opnemen met Domino vzw via dpo@dominovzw.be

Automatische verzameling van persoonsgegevens

In bepaalde gevallen maken Domino vzw en zijn bewerkers gebruik van cookies, webbakens of andere technologieën om automatisch bepaalde soorten gegevens te verzamelen wanneer u ons online bezoekt. Door deze informatie te verzamelen, kunnen we uw bezoek personaliseren, de prestaties, gebruiksvriendelijkheid en doeltreffendheid van Domino vzw’s online-aanwezigheid verbeteren en de doeltreffendheid van onze online activiteit meten.

Automatisch verzamelde informatie kan de volgende gegevens omvatten:

IP-adressen. Een IP-adres is een getal dat wordt toegewezen aan uw computer telkens als u verbinding maakt met het internet. Hiermee kunnen computers en servers elkaar herkennen en met elkaar communiceren. IP-adressen met de herkomst van bezoekers kunnen opgeslagen worden met het oog op IT-beveiliging en systeemdiagnose. Deze informatie kan ook in samengevoegde vorm gebruikt worden voor trend- en prestatieanalyses van de website.
Cookies. Een ‘cookie’ is een klein stukje tekst dat door een website opgeslagen wordt in de browser van uw (mobiele) apparaat. Aan de hand van het cookie kan de site onthouden wie u bent. Het wordt verder voor verschillende doeleinden gebruikt.
Cookies kunnen ons niet laten weten wat uw e-mailadres is en kunnen u niet persoonlijk identificeren. Via onze analyserapporten ontvangen wij mogelijk ID’s zoals IP-adressen, maar deze worden uitsluitend gebruikt om het aantal unieke bezoekers aan onze websites en de geografische oorsprong van bezoekerstrends te identificeren, en dus niet om individuele bezoekers te identificeren.
Voor meer informatie over het gebruik van cookies door Domino vzw verwijzen we u naar ons cookiebeleid.
Webbakens Een webbaken is een klein beeldbestand op een webpagina, in een nieuwsbrief, e-mail of andere communicatievorm dat kan worden gebruikt om bepaalde gegevens te verzamelen van uw apparaat, zoals een IP-adres, hoe lang de informatie werd bekeken, het browsertype en de aanwezigheid van eerdere cookies van dezelfde server om te bepalen hoeveel e-mails bekeken worden, welke informatie bekeken wordt enz. We verzamelen deze informatie om de interesse van de bezoeker te bepalen en de toekomstige gebruikerservaring te verbeteren door onze diensten en communicatie te optimaliseren. Domino vzw maakt uitsluitend gebruik van webbakens in overeenstemming met de geldende wetgeving.
Domino vzw of zijn dienstverleners kunnen webbakens gebruiken om de doeltreffendheid te monitoren van externe websites die we aanbieden of om samengevoegde bezoekersstatistieken te verzamelen en cookies te beheren. In dergelijke gevallen hebt u de mogelijkheid om bepaalde webbakens onbruikbaar te maken door de bijbehorende cookies af te wijzen. Het webbaken registreert mogelijk nog steeds een anoniem bezoek van uw IP-adres, maar de cookiegegevens zullen niet worden opgeslagen.
Apparaatinformatie We verzamelen mogelijk informatie over het apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken, zoals het type apparaat, het gebruikte besturingssysteem, de instellingen van het apparaat, app-id’s, apparaat-id’s en crashgegevens. Of we (bepaalde van) deze gegevens verzamelen hangt vaak af van het type apparaat dat u gebruikt en van diens instellingen.
Geolocatiegegevens Domino vzw verzamelt en gebruikt mogelijk de geografische locatie van uw computer of mobiel apparaat. Deze locatiegegevens worden verzameld om u informatie te verstrekken over diensten die volgens ons mogelijk interessant zijn voor u op basis van uw geografische locatie, en om onze locatiegebaseerde producten en diensten te verbeteren.
Widgets en apps voor sociale media Domino vzw-websites bevatten mogelijk functies om delen mogelijk te maken via externe toepassingen voor sociale media, zoals de Facebook Like-knop en de Twitter-widget. Deze toepassingen voor sociale media verzamelen en gebruiken mogelijk informatie over uw gebruik van Domino vzw-websites (zie ‘Social Sharing-cookies’ in ons cookiebeleid). Alle persoonsgegevens die u verstrekt via dergelijke toepassingen voor sociale media, worden mogelijk verzameld en gebruikt door andere leden van de toepassing in kwestie en dergelijke interacties vallen onder het privacybeleid van de onderneming die de applicatie verstrekt. Wij hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor deze bedrijven of de manier waarop ze uw informatie gebruiken.
Daarnaast kunnen op Domino vzw-websites blogs, forums, crowdsourcing- en andere toepassingen of diensten staan (gezamenlijk ‘functies voor sociale media’ genoemd). De bedoeling van functies voor sociale media bestaat erin het delen van kennis en content te bevorderen. Alle persoonsgegevens die u verstrekt via functies voor sociale media van Domino vzw, kunnen worden gedeeld met andere gebruikers van de functie in kwestie (tenzij anders vermeld op de plaats van verzameling), waarover wij weinig of geen controle hebben.
Onthullen van gegevens aan derden

Binnen de Domino vzw-groep

Wij verstrekken uw persoonsgegevens mogelijk aan andere entiteiten binnen de Domino vzw-groep, zoals hieronder vermeld, om u informatie te bieden die mogelijk interessant is voor u. Persoonsgegevens worden mogelijk ook onthuld aan andere entiteiten binnen de Domino vzw-groep om in te gaan op uw verzoeken of vragen.

Uw persoonsgegevens worden mogelijk onthuld aan de volgende entiteiten binnen de Domino vzw-groep:

DAGVERZORGINGS-
CENTRUM DOMINO
Dobbelslot 4
9000 Gent WOONZORG-
CENTRUM DOMINO
Rodelijvekensstraat 19
9000 Gent WOONZORG-
CENTRUM TEMPELHOF
Sint-Margrietstraat 36
9000 Gent
GROEP VAN ASSISTENTIEWONINGEN
TICHELHOF
Tichelrei 10
9000 Gent GROEP VAN ASSISTENTIEWONINGEN TEMPELHOF
Tichelrei 1A
9000 Gent OPTIEK-EN HOORCENTRUM
Groenebriel 1
9000 Gent
Buiten de Domino vzw-groep

Wij delen geen persoonsgegevens met derden buiten de Domino vzw-groep, behalve waar nodig voor legitieme professionele en zakelijke doeleinden, om in te spelen op uw verzoeken en/of waar vereist of toegelaten door de wet. Domino vzw verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. Domino vzw zal de persoonsgegevens die u verstrekt, evenmin overmaken aan derden voor hun eigen directmarketingdoelstellingen.

Tot slot kunnen persoonsgegevens ook worden onthuld aan politiediensten, regelgevende instanties of andere overheidsinstellingen of derden om te voldoen aan wettelijke of regelgevende verplichtingen of verzoeken.

Veiligheid, integriteit en bijhouden van data

Wij doen er alles aan om de veiligheid van uw informatie te verzekeren. We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om de databanken met uw gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, diefstal of verlies. Ondanks Domino vzw’s beste inspanningen kan de beveiliging echter niet ten volle worden gegarandeerd voor alle bedreigingen. De toegang tot uw persoonsgegevens is echter, voor zover mogelijk, beperkt tot wie legitieme toegang nodig heeft tot deze gegevens. Personen met toegang tot de persoonsgegevens zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van deze gegevens te vrijwaren. We doen ook redelijke inspanningen om persoonsgegevens niet langer bij te houden dan relevant in de context van onze zakenrelaties, dan nodig om in te gaan op het verzoek van een persoon, dan wettelijk vereist of totdat de persoon in kwestie vraagt dat de persoonsgegevens worden verwijderd.

Koppelingen naar andere websites

Onze website bevat mogelijk koppelingen naar andere websites. Dit privacybeleid is enkel van toepassing voor deze website. Als u dus links gebruikt naar andere websites, raden we u aan om het privacybeleid van elke website of onlinedienst die u bezoekt, door te nemen vooraleer u persoonsgegevens onthult.

Wat zijn uw rechten?

We willen ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens correct en actueel zijn. U kunt de informatie opvragen die we over u opgeslagen hebben en u mag ons vragen om foutieve informatie aan te passen of te verwijderen. U kunt tevens uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens intrekken. Indien u deze rechten wilt uitoefenen of een klacht wilt indienen over de manier waarop we uw persoonlijke gegevens behandelen, kunt u mailen naar onze DPO, Marjolein Baetens via dpo@dominovzw.be of schrijven naar het adres vermeld bij het gedeelte ‘Contact opnemen’.

Als u niet tevreden bent met ons antwoord of denkt dat we uw persoonsgegevens niet conform de wet verwerken, verwijzen we u door naar de Belgische privacycommissie (https://www.privacycommission.be/nl).

Contact opnemen

Domino vzw verbindt zich ertoe de online-privacy van uw persoonsgegevens te beschermen. Als u vragen of opmerkingen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met ons via dpo@dominovzw.be of schrijven naar het onderstaande adres. U kunt dit adres ook gebruiken voor eventuele vragen over de naleving van ons privacybeleid.

DOMINO VZW t.a.v. Data Protection Officer Marjolein Baetens
Tichelrei 1 9000 Gent, België
België

09 235 43 99

Wijzigingen aan deze verklaring

Ons privacybeleid wordt in de toekomst mogelijk uitgebreid of aangepast (bijvoorbeeld om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen). We raden u dan ook aan om dit privacybeleid regelmatig door te nemen. Bij wijzigingen aan deze verklaring zal de ‘recentste update’-datum bovenaan deze pagina worden aangepast. We zullen uw rechten volgens dit privacybeleid niet verminderen zonder uw expliciete toestemming. Alle wijzigingen aan het privacybeleid zullen op deze pagina worden gepubliceerd, en indien het om substantiële aanpassingen gaat, zal dit ook op een duidelijker wijze bekendgemaakt worden.